Reeducació pedagògica i del llenguatge

Reeducació individual a nivell pedagògic i/o del llenguatge

Edat: De 5 a 12 anys

Àrees d’intervenció de la reeducació psicopedagògica:

Davant de diagnòstics com Transtorn Específic de l’Aprenentatge, Discalcúlia, TDAH, TEA, AACC… es poden treballar tots o alguns dels següents objectius:

 • Millorar les habilitats bàsiques per l’aprenentatge i el rendiment acadèmic
 • Consolidar l’adaptació escolar i social del nen en l’àmbit acadèmic
 • Treballar la planificació i l’organització del temps d’estudi
 • Reforçar la capacitat d’atenció i concentració
 • Millorar el control de la impulsivitat
 • Adquirir eines d’autocontrol i autogestió
 • Treballar la memòria, el raonament i la flexibilitat cognitiva
 • Estimular la motivació cap als aprenentatges, l’autonomia i l’autoestima
 • Aplicació d’adaptacions metodològiques que facilitin l’aprenentatge
 • Coordinació amb l’escola: Adaptacions metodològiques, de contingut o d’ampliació de temari
 • Coordinació amb la família: Pautes i eines pel dia a dia

Arees d’intervenció de la reeducació del llenguatge :

Davant de dificultats en la lectura o de diagnòstics com Trastorn específic del LLenguatge, Dislèxia, Disortografia… es poden treballar tots o alguns dels següents objectius:

 • Consolidar la consciència fonològica: so lletra – grafema
 • Adquirir la precisió, entonació i fluïdesa lectora.
 • Reforçar la comprensió lectora.
 • Millorar la motivació cap a la lectura
 • Treballar la consciència morfosintàctica, estructures gramaticals, signes de puntuació, i l’ortografia.
 • Coordinació amb l’escola
 • Coordinació familiar

Preus i horaris: Consulta’ns i et proposarem les opcions més apropiades segons les necessitats especifíques de cada nen.